Uitgaven

2,08%
€ -2.523
x € 1.000
2,08% Complete

Inkomsten

63,03%
€ 81.532
x € 1.000
63,03% Complete

Saldo

1006,74%
€ 79.009
x € 1.000

8. Financiën

Uitgaven

2,08%
€ -2.523
x € 1.000
2,08% Complete

Inkomsten

63,03%
€ 81.532
x € 1.000
63,03% Complete

Saldo

1006,74%
€ 79.009
x € 1.000

8. Financiën

Terug naar navigatie - 8. Financiën

Een gezonde financiële positie van de gemeente is waar we voor staan. Een gezonde financiële positie die zich kenmerkt door:
structurele lasten dekken met structurele middelen en geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties;

  • ons eigen vermogen alleen aanspreken als daar echt niet aan te ontkomen is;
  • aanhouden van een weerstandsvermogen dat van voldoende omvang is;
  • de lastendruk voor burgers en bedrijven niet verder te laten toenemen dan strikt noodzakelijk; 

De uitdaging zit in het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar goed organiseren, slim investeren in duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties. De coronapandemie draagt niet bij aan een gezonde financiële positie van onze gemeente. Wat de financiële consequenties hiervan zijn geweest in 2021 wordt uiteengezet in de afzonderlijke paragraaf in deze jaarrekening. Alles bij elkaar opgeteld zijn we financieel in 2021, ondanks corona, 'in control' gebleven.

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Terug naar navigatie - We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

8.4 Onvoorzien

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 8 2017 2018 2019 2020 2021
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro 235 242 251 N.n.b N.n.b
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's 742 701 696 757 N.n.b
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's 807 745 741 813 N.n.b

 

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Wat heeft het gekost in 2021
Lasten
8.1 Algemene lasten en baten 98 -251 -74
8.2 Algemene dekkingsmiddelen -1.802 -2.507 -2.389
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 144 128
8.4 Onvoorzien -50 -50 0
Totaal Lasten -1.754 -2.664 -2.335
Baten
8.1 Algemene lasten en baten 25 0 0
8.2 Algemene dekkingsmiddelen 77.433 80.738 81.772
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
8.4 Onvoorzien 0 0 0
Totaal Baten 77.458 80.738 81.772
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 75.704 78.074 79.437
Onttrekkingen
P8 Aanwending van de reserves -276 -136 -240
Stortingen
P8 Storting in de reserves -50 -194 -188
Mutaties reserves -326 -330 -428

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)

 

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden

 

 

 

8.1 Algemene lasten en baten

-470 -407 63

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

78.264 79.416 1.152

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0 0

8.4 Onvoorzien

-50 0 50

Resultaat

77.744 79.009 1.265

een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.

8.1 Algemene lasten en baten € 63.000 voordeel
Stimuleringsfonds € 50.000 voordeel
Er is minder belangstelling voor het fonds dan verwacht. In de praktijk bleek dat veel zaken juist werden uitgesteld door de beperkende corona-maatregelen en daarom is er geen gerichte actie gevoerd om de regeling breder bekend te maken.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

8.2 Algemene dekkingsmiddelen € 1.152.000 voordeel
Algemene uitkering gemeentefonds € 1.125.000 voordeel
Het grootste deel van dit voordeel is al gecommuniceerd met de RIB decembercirculaire: namelijk € 842.000. Daarnaast zijn er verrekeningen uit voorgaande jaren, 2018, 2019 en 2020, die aan het einde van het boekjaar waarin ze zich voordoen verantwoord worden. Dit betreft een voordeel van circa € 70.000. Tenslotte zijn er positieve ontwikkelingen in de hoeveelheden / maatstaven die resulteren in een voordeel van € 150.000. Met name de ontwikkeling van maatstaven in het sociaal domein zijn moeilijk in te schatten.

Overige rente baten € 129.000 voordeel
Door de lage negatieve rente op kortlopende geldleningen zijn de rentebaten hoger dan geprognosticeerd wat resulteert in dit voordeel.

Uitvoering wet-WOZ woningen € 45.000 nadeel
In 2021 is er een record aantal WOZ-bezwaarschriften ontvangen van de zogenaamde no cure, no pay-bureaus. In 2021 heeft er daarom meer inhuur plaatsgevonden voor de afwikkeling van de bezwaarschriften.

Baten OZB € 88.000 nadeel
De OZB-baten zijn slechts marginaal (0,7%) lager dan begroot.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.