C. Onderhoud en kapitaalgoederen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.

Terug naar navigatie - Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning.

Terug naar navigatie - We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.

Terug naar navigatie - We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.
G

Hoe hebben we dat gedaan?

Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in de vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om wegen, riolering, groen en gemeentelijke gebouwen. De kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van wegen, milieu en duurzaamheid, openbaar groen, onderwijs en dienstverlening. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de onderhoud en beheerprogramma’s de keuze uit kwaliteitsniveaus. Daarmee heeft zij een afwegingskader voor de inzet van financiële middelen, voor zover deze passend zijn binnen de financiële positie van de gemeente. In de tabellen van deze paragraaf is geen rekening gehouden met de directe kosten. In deze paragraaf hebben we ook de doelstellingen en maatregelen voor de (gemeentelijk)gebouwen weergegeven. Ook hebben we doelstellingen en maatregelen van wegen, riolering en openbaar groen in de betreffende programma's opgenomen. 

1. Wegen

In het programma 2 wonen mobiliteit en openbare ruimte is als hoofddoelstelling opgenomen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is.

Het Wegbeheerplan 2020-2023 geeft inzicht in de benodigde budgetten voor het onderhouden van de wegen op veilig en functioneel niveau en het in beeld brengen van de financiële gevolgen op korte en middellange termijn (tot en met 2023). We onderhouden de wegen op een niveau, volgens de landelijke standaarden. Het vastgestelde niveau is ‘basis’ en vormt de ondergrens voor rationeel wegbeheer.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2021 is het wegbeheer conform de planning uitgevoerd.  Het beheerplan wegen, bermen en sloten buitengebied is gecombineerd uitgevoerd met het onderhoud wegen.                                                                                                                                               De budgetten voor het onderhoud van de wegen zijn opgenomen onder de kostenplaatsen algemeen wegbeheer, wegen en trottoirs, bermen en bermsloten en straatreiniging. Daarnaast vindt er een jaarlijkse storting plaats in de voorziening onderhoud wegen.

Er is in 2021 een nieuw bermbeheerplan opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt het noodzakelijke onderhoud, voor met name het maaien van de bermen en sloten beschreven. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd op basis van ecologisch beheer, dit komt de biodiversiteit ten goede.

Voor het onderhoud van de civiel technische kunstwerken is het noodzakelijke onderhoud vastgelegd in een meerjarige onderhoudsplanning voor de periode 2020-2029. Hierin wordt een overzicht gegeven van de huidige staat en noodzakelijke budgetten / investeringen voor een verantwoord onderhoud en beheer. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud en ook de jaarschijf 2021 is conform de planning uitgevoerd. We onderhouden de civieltechnische kunstwerken op een veilig en heel niveau.

De budgetten voor het beheer en onderhoud waren opgenomen onder de kostenplaatsen bruggen/via-ducten/kades en kunstwerken. De budgetten waren gekoppeld aan het vastgestelde beleidsplan.

Hetzelfde geldt ook voor het onderhoud en vervangingen van de openbare verlichting. De middelen volgend uit het beleids- en beheerplan zijn opgenomen in de meerjarenbegroting en ook de jaarschijf 2021 is conform de planning uitgevoerd. Er wordt ingezet op het verduurzamen van het areaal, door het vervangen van oude verlichtingsarmaturen voor LED armaturen. Grote vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven.

Beheerplannen
Kwaliteitsniveau 
 • Wegbeheerplan 2020-2023 

Basis

 • Ecologisch bermbeheerplan 2021-2025

Ecologisch

 • Meerjaren onderhoudsplan Civiele kunstwerken 2020-2029

Veilig en heel (looptijd t/m 2029)

 • Beleidsplan openbare verlichting 2016-2025

Basis

Wegen en trottoirs 

Begroting 2021

Begroting
na wijziging 2021

Realisatie
2021

Exploitatie

-21

-171

-119

Storting in de voorziening

-1.431

-1.296

-1.339

Kapitaallasten

-627

-555

-555

Totaal Wegen en trottoirs

0

-2.023

-2.014

Straatreiniging

 

 

 

Exploitatie

-115

-115

-116

Totaal Straatreiniging

-115

-115

-116

Bermen en bermsloten

 

 

 

Exploitatie

-160

-160

-164

Kapitaallasten

-265

-247

-247

Totaal Bermen en bermsloten

0

-407

-411

Bruggen / viaducten / kades

 

 

 

Exploitatie

-58

-53

22

Totaal Bruggen / viaducten / kades

0

-53

22

Openbare verlichting

 

 

 

Exploitatie

-491

-552

-548

Kapitaallasten

 

-106

-106

Totaal Openbare verlichting

0

-657

-654

2. Riolering

In programma 2 - wonen, mobiliteit en openbare ruimte - staat als hoofddoelstelling onder meer de zorg voor het rioolbeheer. Dit doen we op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, dat invulling geeft aan het vastgestelde GRP (gemeentelijk rioleringsplan). We kennen voor ons rioolsysteem (vrijverval en drukriolering) inclusief de bijbehorende voorzieningen, een inspectie- en onderhoudsschema.

In 2021 is een nieuw GRP vastgesteld voor de periode 2022-2026. Hierin is het beleid voor de komende jaren vastgelegd inclusief de bijbehorende onderhoudsbudgetten en investeringsbudgetten op het gebied van riool, water en klimaat.

De werkzaamheden die volgen uit het GRP hebben we in 2021 conform planning uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Jaarlijks inspecteren we een 10% van het vrijvervalrioolsysteem. Uit deze inspecties wordt duidelijk of - anders dan gepland - onderhoud of reparaties noodzakelijk zijn. De hiervoor benodigde middelen hebben we structureel opgenomen in het GRP 2022-2026, waarbij – gebaseerd op ervaring - de geraamde middelen normaal gesproken toereikend zijn voor beheer en onderhoud.  

Daarnaast is afgelopen jaar de nevelinspectie aan de drukriolering afgerond, waarbij aangesloten hemelwater door de bewoners is afgekoppeld van dit systeem.

Tevens zijn we halverwege met de NEN-keuring van onze rioolgemalen. We verwachten dat al onze rioolgemalen eind 2023 zijn voorzien van een NEN-goedkeuring.  

 Riolering

Begroting 2021

Begroting
na wijziging 2021

Realisatie
2021

Exploitatie

-1.910

-2.071

-1.673

Kapitaallasten

-1.071

-868

-869

Storting voorziening

792

750

-520

Totaal lasten riolering

-2.189

-2.189

-3.062

Baten rioolheffing

3.569

3.569

4.124

Rioolaansluitrecht

58

58

56

Totaal baten riolering

3.628

4.181

4.181

3. Groen
In programma 2 - wonen, mobiliteit en openbare ruimte - staat als hoofddoelstelling onder andere de zorg voor het openbare groen. Groen draagt bij aan de 'quality of life' en het welzijn van mensen. Ook levert groen een bijdrage aan een goede woon- en leefomgeving en een verfraaiing van de kernen.

We hanteren een gedifferentieerd onderhoudsniveau:

A: voor de hoofdgroenstructuren en groene parels,
B: voor woonwijken,
C: voor bedrijventerreinen.

In maart 2019 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om het onderhoudsniveau van het openbaar groen nog verder te verhogen door onder andere een uitbreiding van de arealen die vallen onder hoofdgroenstructuren en groene parels vast te stellen. De beschikbare financiële middelen zijn (mits de indexeringen zoals die zijn opgenomen in de diverse onderhoudsbestekken gecompenseerd worden) dan ook toereikend om het onderhoud van het openbaar groen (gazon en beplanting) op de gevraagde onderhoudsniveaus uit te voeren.

Daarnaast heeft de gemeenteraad structureel middelen beschikbaar gesteld voor verhoging van biodiversiteit en voor het wegwerken van uitgesteld onderhoud. Het uitgesteld onderhoud werken we door middel van renovatie / herinrichting van openbaar groen weg. Met de huidige extra financiële middelen voor renovatie, is de verwachting dat we het uitgesteld onderhoud in 10 jaar hebben weggewerkt. Echter vanwege een financiële ombuiging van € 200.000 op Openbare Werken is voor het onderhoudsjaar 2022 het beschikbaar gestelde bedrag (€ 32.000) voor uitgesteld onderhoud, net als in 2021, niet beschikbaar. 

We voeren bij alle (laan)bomen binnen de bebouwde kom en doorgaande wegen in het buitengebied minimaal 1x per 3 jaar een boomveiligheidscontrole uit. Dit geldt ook voor de monumentale bomen die in eigendom van de gemeente zijn en de particuliere monumentale bomen die door de inspecteur vanaf de openbare weg te bereiken zijn. Deze controle voeren we bij de bomen langs de overige wegen in het buitengebied 1x per 6 jaar uit. Alle daaruit volgende maatregelen nemen we op in het onderhoudsprogramma van het betreffende jaar.

De jaarlijkse beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend om het juiste boombeheer uit te voeren. Hierdoor is er sprake van uitgesteld onderhoud. Omdat we voorrang geven aan bomen langs de openbare weg, voldoen we in deze wel aan de algemene zorgplicht.

Door klimaatverandering, en dan met name de droge zomers, constateren we in de praktijk dat de algehele conditie van de bomen achteruitgaat (meer dood-hout-vorming). Bij de huidige beschikbare financiële middelen zal dan ook sprake zijn van een steeds grotere oplopende werkvoorraad in het onderhoud. Ook uitbreiding en vervanging van het bomenbestand vraagt steeds meer aandacht als gevolg van klimaatverandering.

Het onderhoud van de speelvoorzieningen voeren we zodanig uit dat het voldoet aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen uit 2016. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het beschikbare onderhoudsbudget is toereikend. We vervangen speeltoestellen op basis van technische levensduur. Bij vervanging wegen we af of het noodzakelijk is om een nieuw toestel te plaatsen. Bij noodzakelijkheid maken we mede gebruik van het reserve budget Speelvoorzieningen. Ook brengen we bij speeltoestellen met een lagere valhoogte dan 1,50 m1 geen valondergronden meer aan. Dit laatste is overigens conform het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

De beschikbare middelen voor het onderhoud van openbaar groen, bomen en speelvoorzieningen hebben we meerjarig opgenomen in de begroting en hebben we als zodanig opgenomen in onderhoudsbestekken of in de bedrijfsvoering van de eigen buitendienst.

Beheer- beleidsplannen:

 • Beleidsplan openbaar Groen 2020
 • Beheerplan Openbaar Groen 2020-2023
 • Groenstructuurvisie 2020
 • Boombeleidsplan (herijking in 2022)
 • Beheerplan openbare speelruimte 2020-2025

 Landschapselementen

Begroting 2021

Begroting
na wijziging 2021

Realisatie
2021

Exploitatie

-95

-118

-139

Bomenbeheer

 

 

 

Exploitatie

-353

-327

-376

Openbaar groen/plantsoenen/parken

 

 

 

Exploitatie

-844

-979

-1.010

Totaal beheerplan openbaar groen

-1.291

-1.424

-1.526

4. Gebouwen
De gemeente Horst aan de Maas heeft divers vastgoed in haar bezit. Dit vastgoed wordt ingezet voor:  

 1. eigen gebruik
 2. verhuur aan verenigingen / organisaties
 3. het realiseren van toekomstige strategische doeleinden
 4. overige (rest)

Het streven blijft om een zo groot mogelijk rendement (zowel inhoudelijk als financieel) te halen met een zo beperkt mogelijk bezit. We werken met de RgdBOEI methodiek. Daarmee kunnen we beter sturen op veiligheid, duurzaamheid en hebben inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving.

We hebben een actueel kwaliteitsbeeld naar aanleiding van de onderhoudsinspectie (schouw). Uit de onderhoudsinspectie blijkt geen achterstallig onderhoud, hierover hebben we de raad in mei van 2021 geïnformeerd.

In juni en november 2021 heeft de gemeenteraad het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en meerjarig investeringsplan (MIP) vastgesteld. De bezuinigingstaakstelling is daarmee ingevuld. Het MJOP en het MIP worden voldoende gevoed met benodigde financiële middelen. Meerjarig laten de voorziening onderhoud gebouwen en de reserve kapitaallasten MIP cumulatief een positief beeld zien.

Beheerplannen Kwaliteitsniveau
MJOP gebouwen 2022-2031 (herijking in 2025) Basis (RgdBOEI conditie 3)
MIP gebouwen 2022-2031 (herijking in 2025) Functionele en Duurzame gebouwen (via een A-label naar (B)ENG)